• CITESTE CARTEA
  • DESCARCA CARTEA
  • DESCARCA APLICATIA
ADEVAR, FAPT, REALITATE – UN CUVANT VIU SI PERSONAL AL NOII CREATII IN ISUS HRISTOS

Toate versetele din Biblie sunt din traducerea realizată de Liga Bibliei.

Tipărit cu permisiune
© Ediţia în limba română
Liga Bibliei Romania

ISBN 978-973-7821-33-1

1. Citeşte-o zilnic.
2. Cuvântul lui Dumnezeu se adresează minţii tale, sufletului tău, trupului tău cât şi oricăror circumstanţe din viaţa ta. Rosteşte-l pentru mintea ta, sufletului tău, trupului tău şi peste orice împrejurare!
3. Meditează la Cuvântul lui Dumnezeu!

Foloseşte aceaste minime indicaţii:
Alocă un timp dedicat pentru aceasta, şezi sau întinde-te în linişte, rosteşte Cuvântul cu voce tare şi cu încredere, perseverează în Cuvânt, lasă-l să te pătrundă şi să încolţească în mintea ta, lasă ca Duhul Sfânt să-ţi reveleze profunzimile lui.

Rosteşte, afirmă, proclamă!

REZULTATE GARANTATE
Dacă o foloseşti conform instrucţiunilor ☺!

Dumnezeu, Creatorul nu a fost recunoscut şi aceptat de lume atunci când a venit pe acest pământ în persoana lui Isus Cristos, nici măcar de propriul Său popor, Israel.

Dar tuturor celor care L-au primit şi au crezut în El, le-a dat preţiosul privilegiu de a deveni copiii Lui, fiii Lui. Această nouă viaţă, această nouă naştere, nu s-a făcut prin voia vreunui om sau prin abilitatea omului, ci prin voia lui Dumnezeu şi prin viaţa din El.

Avem darul preţios de a ne numi fiii Lui prin voia Lui!

IA ÎN CONSIDERARE: Isus a fost înlocuitorul nostru, a acţionat în locul nostru pentru ca noi să beneficiem de ceea ce a făcut El.
Romani 5:8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.
2 Corinteni 5:14 Căci dragostea lui Cristos ne constrânge, fiindcă socotim că dacă Unul singur a murit pentru toţi, atunci toţi au murit.
2 Corinteni 5:19 …Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele şi ne-a încredinţat mesajul împăcării.

IA ÎN CONSIDERARE: Isus a devenit exact ce eram noi în spirit, ca Dumnezeu să ne vadă pe noi în locul Lui. Noi am fost identificaţi cu El.
2 Corinteni 5:21 Pe Cel care n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El.
Isaia 53:9 Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nici o nelegiuire şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui.
Matei 27:46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: “Eli, Eli, lama sabactani?” adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?

Galateni 2:20 Am fost răstignit împreună cu Cristos şi totuşi trăiesc, dar nu eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.
Am fost răstignit cu Cristos. Omul vechi din mine a fost crucificat cu El. Cristos a luat omul vechi din mine pe cruce, iar eu am murit împreună cu El. Crucea a fost modul lui Dumnezeu de a opera cu omul vechi din mine. Am fost răstignit cu El şi totuşi trăiesc; dar nu mai trăiesc eu, omul cel vechi, ci Cristos trăieşte în mine. Trăiesc prin credinţa pe care o am în Fiul lui Dumnezeu. Merg prin credinţă, nu prin ceea ce văd. Îmi dirijez viaţa prin credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu şi mă încred în ceea ce zice El că sunt şi ceea ce zice El că am în Cristos.

Galateni 6:14 Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine şi eu faţă de lume!
Am fost răstignit cu Cristos. Prin crucea Lui am fost răstignit pentru lume şi lumea a fost răstignit pentru mine. Trăiesc în lume, dar nu pentru lume. Lumea nu poate să mă amăgească sau să mă conducă. (Crucea, cu ruşinea ei, a însemnat separarea absolută de lume, strălucirea şi înşelăciunea ei). Am fost răstignit cu Cristos faţă de lume.

Romani 6:6 Ştim că omul nostru vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie făcut inactiv, ca să nu mai fim robi ai păcatului.
Omul cel vechi din mine a fost răstignit cu Cristos. Felul meu vechi de a fi a fost răstignit cu El. Persoana veche care am fost a fost pironită pe cruce cu El. Sunt o nouă persoană, o nouă creaţie. Felul meu păcătos de a fi a fost şters. Nu mai sunt sub dominaţia păcatului. Trupul meu nu mai este un instrument al păcatului. Trupul meu a fost făcut imun faţă de rău. Nu mai sunt sclavul păcatului. Tirania păcatului de peste mine a fost ruptă şi făcută fără putere. Omul cel vechi din mine a fost răstignit cu Cristos. O ştiu şi o recunosc!

________________________ (pune numele tău) cel/cea vechi/e a fost răstignit/ă cu Cristos!

Romani 6:8 Acum, dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu El.
Omul cel vechi din mine a murit cu El. Am împărţit moartea cu El. Moartea Lui a fost moartea mea. Felul meu cel vechi de a fi a murit cu El. Sunt mort pentru lume, păcat şi boală. Acum împart viaţa cu El. Am murit cu Cristos.

Coloseni 2:20 Deci, dacă aţi murit împreună cu Cristos faţă de învăţăturile elementare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi unor porunci ca…
Am murit cu Cristos. Felul lumesc de a privi lucrurile a murit cu El. M-am separat de principiile lumeşti. Lumea nu mă poate domina. Nu mai sunt sub controlul lumii. Am murit cu Cristos. Am murit cu El pentru legea pe care El a împlinit-o pentru mine. Am murit faţă de păcat, boală şi sărăcie.

Coloseni 3:3 căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.
Am murit şi viaţa mea e ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Am murit cu Cristos pentru lume şi lucrurile ei. Dorinţa mea pentru lucrurile lumeşti a murit cu Cristos. Viaţa mea adevărată este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Am intrat, împreună cu Cristos, în viaţa secretă a lui Dumnezeu. Omul cel nou din mine este ascuns de privirea omenească, în unitate cu Cristos, în Dumnezeu.

Romani 6:10-11 Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru.
Am murit pentru tot ceea ce Cristos a murit. După cum Cristos a murit şi a trecut dincolo de graniţele păcatului, tot aşa şi eu mă consider mort faţă de păcat. Mă consider, mă văd şi gândesc des-pre mine că sunt mort, imun la puterea păcatului. Aşa după cum Cristos a murit şi pentru boli, nu numai pentru păcat, iar eu am murit cu El, tot aşa şi eu am murit faţă de boli. Am murit împreună cu El şi sunt imun faţă de dominaţia păcatului, a lumii şi a bolilor. Trăiesc în Dumnezeu. Am viaţa lui Dumnezeu în mine. Viaţa mea e absorbită de viaţa lui Isus. Sunt în viaţă să-L slujesc pe Dumnezeu în unitate cu Cristos. Trăiesc pentru neprihănire; trăiesc pentru sănătate.

Romani 6:4-5 De aceea, am fost îngropaţi împreună cu El prin botezul în moartea Lui, pentru ca după cum Cristos a fost înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. Căci, dacă ne-am identificat cu El prin asemănarea cu moartea Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
Am fost înmormântat cu Cristos. Bolile şi încătuşările mele au fost îngropate în mormânt cu El. Aşa cum El a fost înviat de glorioasa putere a Tatălui, la fel am fost şi eu şi am intrat în posesia minunatei vieţi noi a Lui. Viaţa asta e în mine şi e în controlul tuturor lucrurilor. Trăiesc într-o nouă sferă, aceea a Vieţii. Viaţa Lui de după înviere se manifesta în mine. Viaţa care L-a făcut să îl poată birui şi învinge pe satana cu tot iadul lui, este în mine. Sunt liber datorită a tot ceea ce El a îndurat pentru mine: păcat, boală, sărăcie şi orice altă încătuşare. Am devenit o parte din El, murind şi fiind îngropat cu El. Acum împart viaţa cu El, fiind înviat odată cu El.

Coloseni 2:12 fiind îngropaţi împreună cu El prin botez şi înviaţi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat dintre morţi.
Botezul cu apă reprezintă identitatea în îngroparea şi învierea cu El. Am fost îngropat cu El, am fost înviat cu El. Trecutul meu a fost îngropat cu El. Bolile mele au fost îngropate cu El. Slăbiciunile şi încătuşările mele au fost îngropate cu El. Acum am în mine o viaţă nouă şi victorioasă. Sunt partener la puterea şi la viaţa învierii Lui.

Coloseni 2:13 Pe voi, care eraţi morţi în păcatele voastre şi în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate păcatele.
Am fost adus la viaţă cu Cristos! Tatăl ne-a dat viaţă împreună. Învierea Lui e în mine, acum Dumnezeu mi-a dat aceeaşi viaţă cu care a fost înviat Isus. Duhul meu este plin de viaţa Lui!

Efeseni 2:5 …deşi eram morţi în păcate, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos; prin har sunteţi mântuiţi.
Dumnezeu mi-a dat viaţă mie dându-I viaţă Lui, pentru că eu am fost una cu El. Dumnezeu m-a văzut mort. Dumnezeu m-a văzut înmormântat. El m-a văzut înviind. Am fost adus la viaţă cu Cristos. Aceeaşi viaţă a fost insuflată în mine, în duhul meu. El mi-a dat viaţa lui Cristos. Aceeaşi viaţă care L-a făcut stăpân peste iad şi peste forţele întunericului, e şi în mine acum.

Coloseni 2:15 A dezbrăcat domniile şi autorităţile şi le-a făcut de ruşine înaintea lumii, după ce a triumfat asupra lor prin cruce.
Victoria Lui e victoria mea, pentru că eu am fost făcut una cu El. El a biruit principalităţile şi puterile pentru mine. El a triumfat peste ele pentru mine. Triumful Lui a fost triumful meu. Împart victoria cu El. Satana este un duşman înfrânt, în ceea ce mă priveşte pe mine. Dominaţia satanei peste mine s-a sfârşit!

Evrei 2:14 Astfel, deoarece copiii sunt părtaşi cărnii şi sângelui, tot aşa El Însuşi a fost părtaş la ele, pentru ca prin moarte să-l nimicească pe cel care are puterea morţii, adică pe diavolul.
Datorită victoriei lui Cristos, satana nu mai are putere asupra mea. El a fost detronat, înfrânt, a eşuat, a fost făcut fără efect, aruncat, neutralizat, paralizat, strivit şi fără nici o putere în ceea ce mă priveşte pe mine. Sunt biruitor cu Cristos! Victoria Lui este victoria mea, pentru că am fost înviat o dată cu El.

Coloseni 3:1 Deci, dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi lucrurile de sus, unde Cristos stă la dreapta lui Dumnezeu.
Am fost înviat cu Cristos ca să mă bucur de lucrurile de sus, unde Cristos şade la dreapta Tatălui. Eternele bogăţii cereşti sunt ale mele ca să le apuc şi să mă bucur de ele. Toate lucrurile lui Dumnezeu sunt ale mele în Cristos. Am fost înviat cu Cristos. Împart glorioasa Lui înviere!

Efeseni 1:19-21 …şi nemărginita măreţie a lucrării puterii Sale faţă de noi care credem, de aceeaşi intensitate ca puterea tăriei Lui, pe care a manifestat-o în Cristos, când L-a înviat din morţi şi L-a aşezat la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice suveranitate, de orice autoritate, de orice putere, de orice guvernare şi de tot ce se poate numi, nu numai în lumea acesta, ci şi în cea care va urma.
Aceeaşi putere care L-a înviat pe Cristos din morţi lucrează în mine. Puterea învierii Lui este grozavă, fără limite, de nemăsurat, infinită, irezistibilă, extraordinară şi colosală. Puterea învierii Lui lucrează în mine pentru că şi eu am înviat cu Cristos. Împart beneficiile învierii Lui. Am fost înviat cu Cristos!

Efeseni 2:6 El ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus.
Am fost înviat cu Cristos. Aceeaşi mare putere care L-a ridicat pe El victorios peste toţi duşmanii omului m-a ridicat şi pe mine. Stau pe tron împreună cu El în locurile cereşti. Împart autoritatea tronului Său. Stăpânesc cu El peste păcat, sărăcie, boli, demoni şi împrejurări. Tot ceea ce este sub picioarele Lui este şi sub ale mele; pentru că am fost aşezat cu El pe tron toate principalităţile, puterile şi forţele demonice sunt sub picioarele mele (Efeseni 1:19-21). Boala şi sărăcia sunt sub picioarele mele. Am autoritatea să calc peste şerpi şi peste scorpioni. Am autoritate peste toată puterea inamicului.

MOTIVUL PENTRU CARE A VENIT ISUS ŞI PLANUL DE RĂSCUMPĂRARE
Ioan 10:10 Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.

1 Ioan 1:1-2 Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul Vieţii pentru că viaţa a fost arătată şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată.

1 Ioan 4:9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.

Ioan 6:33 …căci Pâinea lui Dumnezeu este cea care coboară din cer şi dă viaţă lumii.
Viaţa a fost manifestată în Isus. El este Cel care dă viaţă. Motivul pentru care Tatăl L-a trimis pe Fiul a fost ca să-mi aducă mie viaţă – viaţă din Dumnezeu, viaţă veşnică. Această viaţă se află în mine acum.

Romani 5:18 Dar Dumnezeu Îşi arată dragos-tea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.

Romani 5:21 …pentru ca, după cum păcatul a domnit aducând moartea, tot aşa şi harul să dom-nească prin neprihănire, spre viaţa veşnică prin Isus Cristos, Domnul nostru.
Păcatul lui Adam a adus moarte spirituală în lume, dar neprihănirea lui Cristos a deschis uşa spre viaţă veşnică. Motivul principal al lui Dumnezeu în Cristos a fost ca să mă facă neprihănit şi să-mi dea viaţă. Actul de mântuire al lui Cristos m-a eliberat şi mi-a dat viaţă. Sunt făcut neprihănit în faţa lui Dumnezeu; viaţa veşnică a fost dată duhului meu. Viaţa veşnică a lui Dumnezeu este acum a mea, prin Isus Cristos.

Ioan 3:14-16 Şi după cum Moise a înălţat şarpele în deşert, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe Unicul Lui Fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

1 Tesaloniceni 5:10 care a murit pentru noi, astfel, fie că veghem sau dormim, să trăim împreună cu El.

Ioan 6:51 Eu sunt Pâinea vie care a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi veşnic. Şi pâinea pe care i-o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.
Motivul pentru care Isus Şi-a vărsat sângele şi a murit pentru mine, a fost ca să-mi dea mie viaţă. Tatăl mi-a trimis viaţă din cer. Am acea viaţă în mine acum. Am viaţă din Dumnezeu în duhul meu.

Ioan 1:4 În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor.

Ioan 5:26 Căci după cum Tatăl are viaţa în El Însuşi, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în El Însuşi.
Dumnezeu este Duh. În El e viaţă, viaţă spirituală, viaţă veşnică. Asta e viaţa pe care a avut-o Isus în El. Şi eu sunt duh. Am primit aceeaşi viaţă în El. Duhul meu s-a născut din Dumnezeu şi acum are viaţa lui Dumnezeu în el. Am aceeaşi viaţă care există în veşnicul “EU SUNT”.

Efeseni 4:17-18 De aceea vă spun şi vă mărturisesc în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea minţii lor, având discernă-mântul întunecat, fiind înstrăinaţi de viaţa lui Dumnezeu din cauza ignoranţei în care se află în urma împietririi inimii lor.

2 Petru 1:4 …prin care ne-au fost dăruite promisiunile Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să deveniţi părtaşi ai naturii dumnezeieşti, după ce aţi scăpat de degradarea care este în lume prin pofte.
Viaţa veşnică este viaţa din Dumnezeu; este natura divină. Am viaţa, natura divină a lui Dumnezeu în mine. Fac parte din natura divină. Nu voi mai avea parte de moartea spirituală care există în lume, prin păcat. Am viaţa lui Dumnezeu în mine. Sunt părtaş la existenţa Lui pentru că am viaţa Lui în mine.

Ioan 3:3-6 Isus i-a răspuns zicând: “Adevărat, adevărat îţi spun că dacă un om nu este născut de sus, nu poate să vadă Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim I-a zis: “Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?” Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun că dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este firesc şi ce este născut din Duhul este duh.
Duhul meu este persoana reală care trăieşte înlăuntrul meu. Isus a numit duhul “om”. Deci eu sunt duh. Duhul meu s-a născut din Dumnezeu. Duhul meu a fost adoptat de Dumnezeu. Duhul meu s-a născut din nou, de sus. Viaţa lui Dumnezeu a fost turnată în duhul meu. Am fost născut de sus, din Dumnezeu, cu viaţa şi natura lui Dumnezeu în duhul meu. Duhul meu e viu cu viaţa şi natura lui Dumnezeu. Aparţin familiei Tatălui!

Evrei 12:9 În plus, părinţii noştri fireşti ne-au disciplinat şi totuşi i-am respectat. Cu cât mai mult se cuvine să ne supunem Tatălui duhurilor şi să trăim?
Dumnezeu este Tatăl duhului meu. El a adoptat duhul meu. Viaţa care e în Tatăl mi s-a dat mie. Am viaţa Lui în mine. El este Tatăl meu, Tatăl meu personal, şi eu sunt fiul Lui personal. Am natura Lui în mine.

1 Petru 1:23 Nu aţi fost născuţi din nou dintr-o sămânţă care putrezeşte, ci dintr-una care nu putrezeşte, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veci.
Noua naştere a fost de fapt o renaştere a duhului meu. Viaţa lui Dumnezeu a fost turnată în duhul meu de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este plin de viaţă. Cuvântul a depozitat viaţa lui Dumnezeu în mine. Duhul meu are acum viaţa şi natura lui Dumnezeu. Am fost regenerat, născut din nou în duhul meu de Cuvântul incoruptibil al Vieţii. Sunt fiu de Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat moştenirea Lui, am fost adoptat de Cuvântul nemuritor al Dumnezeului cel Viu.

Efeseni 2:1 Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre…

Ioan 5:24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel care M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
Am fost mort în greşeli şi păcat. Moartea poseda duhul meu, dar Dumnezeu m-a adus la viaţă. Acum duhul meu posedă viaţa veşnică. Duhul meu se bucură de viaţa veşnică. Am trecut din moarte la viaţă. Am fost transferat din emisfera morţii în emisfera vieţii.

Romani 8:2 Într-adevăr, legea Duhului vieţii în Cristos Isus m-a eliberat de Legea păcatului şi a morţii.

Romani 8:10 Şi dacă Cristos este în voi, duhul este viu datorită neprihănirii, iar trupul este muritor din cauza păcatului.
Duhul meu e plin de viaţă. Duhul meu se bucură de viaţă. Viaţa din Dumnezeu, viaţa de sus, viaţa care e în Isus Cristos, e acum în mine. Această viaţă m-a făcut liber de păcat şi moarte. Felul meu cel vechi de a fi a dispărut, iar cel nou a venit şi m-a eliberat. Vechile legi, principiile, vechea condiţie, păcatul şi moartea, au dispărut din mine prin Isus Cristos. Neprihănirea şi viaţa lui Dumnezeu au fost turnate în duhul meu. Viaţa lui Dumnezeu a suflat peste mine o nouă viaţă.

2 Timotei 1:10 …dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Cristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină Viaţa şi neputrezirea prin Evanghelie.

Evrei 2:9 Dar noi Îl vedem pe Isus, care a fost făcut pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii, încununat cu slavă şi cinste datorită morţii pe care a suferit-o, ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru toţi.
Isus a desfiinţat moartea spirituală a persoanei mele vechi, gustând moartea în Duhul Lui pentru mine. El a şters toate principiile mele vechi. Acum am viaţa Lui în mine. Am trecut de la moarte la viaţă!

Faptele Apostolilor 2:24 Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-L de agonia morţii, pentru că era imposibil să fie ţinut de ea.

Faptele Apostolilor 2:27-28 …căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor şi nu vei permite ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. Mi-ai descoperit căile vieţii şi mă vei umple de bucurie cu prezenţa Ta.
Isus a murit în locul meu. După ce El a plătit pentru păcatele mele, a înviat din nou în duh. Moartea mea spirituală s-a produs şi mi s-a dat viaţă prin Cristos. Isus a câştigat viaţa, luând moartea mea şi plătind pentru păcatul meu. Această viaţă se află în mine acum.

1 Petru 3:18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că Cristosul Său va suferi.

Coloseni 1:18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Întâiul din umanitate înviat dintre cei morţi, pentru ca în toate să aibă întâietatea.

Apocalipsa 1:5 …şi din partea lui Isus Cristos, Martorul credincios, Întâiul din umanitate înviat dintre cei morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Celui care ne-a iubit, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său.

Faptele Apostolilor 13:32-34 Şi noi vă aducem vestea bună că promisiunea făcută părinţilor noştri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviindu-L pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut. Faptul că L-a înviat din morţi ca să nu Se mai întoarcă în putrezire, a fost spus astfel: Vă voi da îndurările promise lui David.
Isus a fost înviat în Duh înainte să fie înviat în trup. Dumnezeu L-a înzestrat cu viaţă în Duh. Isus a fost primul care a fost născut din nou la viaţă. El a gustat moartea pentru mine. El a fost înviat pentru mine. El S-a sacrificat pentru mine; m-a reprezentat pe mine. Dumnezeu m-a creditat cu viaţă atunci când I-a dat-o Fiului Lui. El a învins omul meu vechi şi moartea spirituală pentru mine. El a suferit pedeapsa pentru păcatul meu ca eu să devin neprihănit şi să am viaţă veşnică. El a câştigat viaţa pentru mine şi aceeaşi viaţă care I-a fost dată Lui a fost turnată în mine.

Coloseni 2:15 A dezbrăcat domniile şi autorităţile şi le-a făcut de ruşine înaintea lumii, după ce a triumfat asupra lor prin cruce.

Apocalipsa 1:18 …Cel viu. Am fost mort şi iată, sunt viu în vecii vecilor: Amin! Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor.

Romani 8:37-39 Totuşi, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a iubit. Căci am certitudinea că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nimic altceva din toată creaţia, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Cristos, Domnul nostru.
Aceeaşi viaţă care L-a făcut pe Cristos victorios peste iad şi demoni se află în mine. Sunt părtaş cu El la învierea Lui victorioasă. Am convingerea că nimic nu mă poate înfrânge. Am convingerea absolută că nici adâncimea, nici înălţimea, nici un demon şi nici o împrejurare nu mă poate învinge. Sunt un învingător! Am câştigat victoria. Sunt mai mult decât victorios pentru că aceeaşi viaţă care L-a făcut triumfător pe Isus, este în mine. Victoria deplină este a mea prin El şi viaţa Lui în mine.

Efeseni 2:5 …deşi eram morţi în păcate, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos; prin har sunteţi mântuiţi.

Coloseni 2:13 Pe voi, care eraţi morţi în păcatele voastre şi în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate păcatele.
Dumnezeu L-a înviat pe Isus şi pe mine îm-preună. Am fost identificat cu El în triumful Lui. Am învins cu El atunci când L-a detronat pe satan. Duhul meu este plin de aceeaşi viaţă care L-a făcut pe Isus învingător peste iad. Dumnezeu a suflat peste mine aceeaşi viaţă ca în Cristos. Duhul meu este transformat de această nouă viaţă. Împart cu Cristos aceeaşi viaţă nouă care L-a înviat din moarte. Viaţa Lui victorioasă şi triumfătoare se află în mine.

Romani 6:4 De aceea, am fost îngropaţi împreună cu El prin botezul în moartea Lui, pentru ca după cum Cristos a fost înviat din morţi prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
Am fost îngropat cu Cristos şi înviat cu El de către gloria Tatălui şi acum sunt în posesia vieţii Lui. Trăiesc, mă mişc şi îmi dirijez purtarea după noua viaţă care e în mine. Viaţa lui Cristos înviat este în mine. Mi s-a dat viaţa Lui minunată ca să mă bucur de ea. Această viaţă domină înlăuntrul meu.

Romani 6:5 Căci, dacă ne-am identificat cu El prin asemănarea cu moartea Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
Sunt unit cu Cristos în învierea Lui. Împart o nouă viaţă, ca a Lui; viaţa Lui cea nouă. Am devenit parte din El, pentru că am murit cu El. De moment ce am participat cu El la moartea şi învierea Lui, împart cu El această nouă natură. Învierea Lui a revărsat noua viaţă care e în mine acum. Sunt plantat cu El în grădina vie a vieţii Lui şi de aceea pot să aduc mult rod.

Romani 6:8 Acum, dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu El.
Eu, omul meu vechi, am murit cu Cristos şi acum împărtăşesc viaţa Lui cea nouă în noul meu om duhovnicesc. Am viaţa nouă pe care El a primit-o când a fost înviat în duh. Împărtăşesc viaţa nouă a lui Cristos. Viaţa care L-a făcut pe El stăpân peste iad, este a mea.

Romani 6:10-11 Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru.
Prin moartea cu Cristos m-am lepădat de păcat, boală şi satan. Am murit pentru tot ceea ce El a murit şi am înviat pentru tot ceea ce El a înviat, pentru că am viaţa Lui în mine. Sunt în viaţă pentru tot ceea ce există în Dumnezeu şi pentru tot ceea ce El are. Viaţa mea e absorbită de viaţa lui Cristos, viaţa nouă a lui Cristos, cea cu care El a învins păcatul, boala, pe satana şi moartea care erau în mine.

Ioan 4:14 Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, niciodată nu-i va fi sete; ci apa pe care Eu i-o voi da, va deveni în el un izvor de apă care ţâşneşte în viaţa veşnică.
Am un izvor de viaţă veşnică înlăuntrul meu. Acest izvor mă adapă cu viaţă veşnică. Viaţa din cer izvorăşte în duhul meu, împrospătându-mi toată fiinţa; stinge setea duhului meu. Îmi satisface lăuntrul meu pentru că e însăşi viaţa lui Dumnezeu. Tot ce este în Dumnezeu este în viaţa Lui. Sunt satisfăcut de Însuşi Dumnezeu. Interiorul meu este aşa de plin de viaţa lui Dumnezeu, încât dă peste el.

Ioan 6:35 Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.
Isus, Domnul meu, este Cel ce-mi dă Pâinea Vieţii. Dacă Îl am pe El, am viaţă. Această viaţă îmi satisface duhul meu flămând. Îmi dă fiori şi îmi umple toată fiinţa. Am o continuă umplere cu viaţa care curge de sus în duhul meu şi-mi aduce binecuvântările, bucuriile şi mulţumirea raiului. Îmi supra-satisface fiinţa mea cu Dumnezeu Însuşi.

Ioan 7:38 Cine crede în Mine după cum zice Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie.
Râuri de apă vie curg din mine, din interi-orul meu. Din adâncul fiinţei mele curge apă vie. Flux de apă vie izvărăşte din mine, din inima mea, dându-mi viaţă fiinţei mele, afectându-i pe cei din jurul meu. Din interiorul meu curg râuri de viaţă.

Apocalipsa 21:6-7 Apoi mi-a zis: “S-a împlinit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui care îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. Cel care biruieşte va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu.

Apocalipsa 22:1 Şi mi-a arătat un râu curat cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului

Apocalipsa 22:17 Şi Duhul şi Mireasa zic: “Vino!” Şi cine aude să zică: “Vino!” Şi celui care îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!
Pot să beau din apa vieţii gratuit. Duhul meu bea din apa care ţâşneşte din tron. Apă care este pură, limpede şi strălucitoare cum este cristalul. Acea viaţă curge în mine, aducându-mi realitatea cerului. Îmi dă energie, radiază din mine. Viaţa de sus curge continuu în mine, aducându-mi din cer binecuvântări, bucurie şi mulţumiri. Sunt satisfăcut pe deplin de viaţa care curge în mine. Sunt un canal de binecuvântări de sus.

1 Ioan 3:14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că-i iubim pe fraţi. Cine nu îl iubeşte pe fratele său rămâne în moarte.

Evrei 2:14 Astfel, deoarece copiii sunt părtaşi cărnii şi sângelui, tot aşa El Însuşi a fost părtaş la ele, pentru ca prin moarte să-l nimicească pe cel care are puterea morţii, adică pe diavolul.
Ştiu că am trecut de la moarte la viaţă. Am fost transferat din moarte în viaţă. Satan e dom-nul morţii; moartea spirituală este instrumentul lui. Pentru că am trecut din moarte la viaţă, am scăpat de sub dominaţia lui. El e stăpân în sfera morţii. Eu am trecut din moarte la viaţă. Aşadar am scăpat de autoritatea lui. Satan este făcut fără putere în viaţa mea. Este redus la nimic şi dezbrăcat de puterea lui. Sunt eliberat de sub autoritatea lui pentru că am primit viaţa veşnică în duhul meu.

Faptele Apostolilor 26:18 …ca să le deschizi ochii, să-i întorci de la întuneric la lumină şi de sub autoritatea lui Satan la Dumnezeu ca să primească, prin credinţa în Mine, iertarea păcatelor şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.
Isus este Domnul Vieţii. El este Domn peste toţi care au primit viaţa veşnică. Satan este domn în domeniul morţii. El stăpâneşte peste moartea spirituală. Am trecut de la moarte la viaţă! Am trecut din domeniul unde satan e domn în Domeniul unde Isus e Domn. Sunt transformat, am fost transferat din moarte la viaţă. Sunt eliberat de sub dominaţia lui satan. Viaţa veşnică m-a făcut liber. Am părăsit domeniul morţii şi am fost transferat în domeniul vieţii, unde Isus este Domn!

Coloseni 1:13-14 El ne-a eliberat de sub autoritatea întunericului şi ne-a transferat în Împărăţia Fiului Său iubit, în care avem răs-cumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor.
Am fost izbăvit de puterea întunericului şi am fost mutat în Împărăţia Fiului. Am fost izbăvit de dominaţia lui satan. Am fost transplantat în Domeniul Fiului. Sunt izbăvit de puterile spiri-tuale ale întunericului. Odată cu viaţa veşnică, am părăsit teritoriul lui satan pentru noua lume a Fiului lui Dumnezeu. În El am neprihănirea, eliberarea. Sunt în posesia răscumpărării care m-a izbăvit din captivitate. Sunt la fel de liber de dominaţia lui satan aşa cum au fost israeliţii eliberaţi de dominaţia Faraonului, după ce au traversat Marea Roşie. Satan şi-a pierdut puterea de peste mine şi de peste tot ceea ce îmi aparţine, de peste mintea, trupul şi finanţele mele.

Romani 5:17 Dacă prin păcatul unui singur om, moartea a domnit din cauza lui, cu mult mai mult cei care primesc din belşug harul şi darul neprihănirii vor domni în viaţă prin Unicul, Isus Cristos!
Domnesc în noua viaţă a lui Cristos. Am fost ridicat la acest rang în domeniul vieţii. Moartea mea spirituală mă subjugase satanei. Viaţa veşnică din duhul meu m-a scos de sub jurisdicţia lui şi m-a ridicat în poziţia de domnitor. Viaţa veşnică mă face superior, mă face domnitor, rege! Stăpânesc deasupra lui satan. Stăpânesc deasupra bolii, păcatului, sărăciei şi împrejurărilor. Stăpânesc triumfător în viaţă prin Isus Cristos.

1 Ioan 5:11-13 Şi mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine Îl are pe Fiul are viaţa,cine nu Îl are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
V-am scris aceste lucruri vouă care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu ca să ştiţi că aveţi viaţa veşnică.

Dumnezeu mi-a dat viaţa veşnică. Mi-a turnat-o în duh. Am în mine aceeaşi viaţă care există în Cristos. Am viaţă! O mărturisesc, sunt sigur de ea şi sunt conştient că sunt în posesia vieţii veşnice în toată fiinţa mea. Dumnezeu mi-a dat viaţă; aceeaşi viaţă care este în Fiul Său. Am această viaţă în duhul meu. Sunt posesorul vieţii veşnice!

Ioan 6:53-57 Isus le-a zis: “Adevărat, adevă-rat vă spun că dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică şi Eu îl voi învia în Ziua de Apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine iar Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.
Am mâncat din trupul Lui. Am băut din sângele Lui. El a murit pentru mine. Acum am viaţă în mine. Sunt deja în posesia vieţii veşnice. Mă bucur de această viaţă în mine.
Am mâncat trupul Lui şi am băut sângele Lui. Sunt în unitate cu El şi El cu mine. Viaţa veşnică mă pune în unitate cu El. Aceeaşi viaţă care există în El, există şi în mine. Această viaţă ne face una. Aşa cum Isus ia viaţă din Tatăl, prin unitatea cu El şi eu iau viaţă din Isus, prin unitatea mea cu El în duh. Duhul meu ia viaţă din Cristos. Duhul meu este în uniune cu El.

Ioan 14:19-20 Peste puţină vreme lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc şi voi veţi trăi. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.
Pentru că El are viaţă şi eu am viaţă. El are viaţa în Sine Însuşi. Şi eu am aceeaşi viaţă în mine. Isus si cu mine împărtăşim aceeaşi viaţă. Ştiu că eu sunt în unitate cu El, şi El cu mine. Suntem una. El e Duh; El are viaţă. Şi eu sunt duh; şi eu am viaţă. Sunt în unitate cu El; sunt în totală unitate cu Fiul lui Dumnezeu, după cum mlădiţa este în unitate cu viţa. El este viţa, eu sunt mlădiţa. Viaţa Lui curge în vinele mele, înfiorându-mi toată fiinţa. Aşa cum viaţa se curge prin mlădiţă, viaţa Lui, viaţa lui Dumnezeu, Natura Divină a Lui, curge în mine şi prin mine. Îmi iau viaţa din El. Împart viaţa cu El. Această viaţă mă face să aduc roadă. Îl face pe Cristos să crească în mine. Cristos creşte în mine. Isus creşte împreună cu mine. Tot ce este în viţă curge în mlădiţe. Tot ce este în El, curge în mine. Viaţa Lui este plină de ceea ce este El. Tot ceea ce este în El este şi în mine. Sunt plin cu tot ce are Viţa. Cristos este în mine. Sunt în unitate cu plinătatea pe care o are Dumnezeu în El. Sunt în unitate cu Cel ce e plin de înţelepciune şi cunoştinţă. Sunt în unitate cu Creatorul şi Stăpânul Universului. Sunt în unitate cu Capul Suprem al principalităţilor şi puterilor. Sunt una cu Cristos!

Ioan 1:4 În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor.

Ioan 8:12 Isus le-a vorbit din nou şi a zis: “Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”
Viaţa lui Dumnezeu emană lumină. Această viaţă este în duhul meu, luminându-mi intelectul. Mintea mea nu mai este înlănţuită de întuneric şi bazată doar pe percepţia senzorială, ci e luminată de duhul meu. Mintea mea e condusă de duhul meu. Viaţa lui Dumnezeu din mine îmi inundă mintea cu lumină. Nu mai umblu în întuneric mental. Mintea şi persona-litatea mi-au fost eliberate datorită vieţii din Dumnezeu care există în duhul meu. Această viaţă, viaţa lui Cristos, face ca să înmugurească plinătatea şi personalitatea lui Cristos în mine. Această plinătate şi personalitate se formează în mine prin viaţa Lui care se dezvoltă înlăuntrul meu. Înţelepciunea Lui este în mine pentru că viaţa Lui este în mine. Înţelegerea lui Isus Cristos creşte în mine. Personalitatea Lui se formează în mine. Viaţa veşnică îmi luminează intelectul şi-mi îmbogăţeşte personalitatea. Nu mai umblu în întuneric, am înţelepciunea lui Isus Cristos care mă conduce.

1 Ioan 3:9 Oricine este născut din Dumnezeu nu mai continuă să păcătuiască, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu.
Am sămânţa lui Dumnezeu în mine. Viaţa divină este în mine şi a luat controlul vieţii mele. Am în mine sămânţa şi moştenirea Tatălui meu. Această viaţă care este în mine biruie păcatul. Nu mai sunt un păcătos. Am fost eliberat de dominaţia legii păcatului pentru că viaţa lui Dumnezeu este în mine şi mă conduce.

1 Ioan 5:4 …pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea. Aceasta este biruinţa asupra lumii: credinţa noastră.
Am fost născut din Dumnezeu cu viaţa Lui în mine. Sunt biruitor peste lume; sunt stăpân peste lume. Am fost născut mai mult decât biruitor. Viaţa lui Dumnezeu în mine este biruitoare peste tot ce e în lume. Triumf peste toate lucrurile lumii – păcat, boală şi satan. Sunt încontinuu biruitor peste lume pentru că sunt născut din Dumnezeu, cu viaţa Lui în mine.

1 Ioan 5:18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu mai continuă să păcătuiască, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte şi Cel Rău nu îl atinge.
Am primit noua viaţă de la Dumnezeu. Am fost adoptat de Dumnezeu. Viaţa divină a Fiului lui Dumnezeu mă protejează. Satan nu se poate atinge de mine; nu mă poate lega. Viaţa lui Dumnezeu din mine respinge păcatul, boala şi pe satan. Radiază afară din mine şi mă învăluie cu glorie. Îl respinge pe diavol şi boala, ca un câmp magnetic. Viaţa lui Dumnezeu radiază din mine, respingând păcatul, boala şi pe satan.

Romani 8:11 Şi dacă Duhul Celui care L-a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel care L-a înviat pe Cristos Isus din morţi va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare din cauza Duhului Său, care locuieşte în voi.
Duhul lui Dumnezeu locuieşte în duhul meu. El ia viaţă din Dumnezeu şi o răspândeşte în toată fiinţa şi trupul meu. Viaţa lui Dumnezeu curge din duhul meu în trupul meu împrospă-tându-l şi ţinându-l departe de boli. Viaţa lui Dumnezeu se află în viaţa lui Iehova, Doctorul Divin. Viaţa Domnului care mă vindecă este la lucru în trupul meu, respingând bolile. Viaţa lui Dumnezeu ia bolile din trupul meu. Duhul lui Dumnezeu îmi dă viaţa Lui prin duhul meu, transmiţând-o trupului meu. El dă întregii mele fiinţe putere şi vitalitate. Duhul lui Dumnezeu, prin duhul meu, îmi umple chiar trupul fizic cu viaţă nouă.

Romani 5:10 Căci, dacă atunci când eram duşmani, am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.
Sunt mântuit, vindecat, protejat, întregit şi eliberat datorită vieţii lui Cristos în mine. Această viaţă mă eliberează de puterea păcatului, a bolilor şi a lui satan. Viaţa lui Dumnezeu din mine respinge păcatul, boala şi pe satan. Sunt mântuit prin viaţa Lui care e în mine. Sunt eliberat zilnic de puterea păcatului şi a bolilor prin noua Lui viaţă a învierii care se află în mine.

Ioan 6:63 Duhul este Cel care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care Eu vi le-am spus sunt duh şi viaţă.

Ioan 6:68 “Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, “la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.
Cuvântul Lui transferă tot mai multă viaţă în duhul meu, chiar acum. Cuvintele Lui sunt pline de viaţă. Cuvintele Lui pătrund în duhul meu şi acolo depozitează viaţă. Duhul meu este umplut cu viaţă din Cuvânt, care pătrunde în mine chiar acum.

Evrei 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic, mai tăios decât orice sabie cu două tăişuri, pătrunde încât desparte sufletul şi duhul, articulaţiile şi măduva, discerne gândurile şi intenţiile inimii.
Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi plin de energie. Este o putere vie şi activă, plină de energie. Este plin de viaţă şi putere. Cuvântul lui Dumnezeu e plin de viaţa lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu depozitează tot mai multă şi mai multă viaţă în duhul meu. Viaţa lui Dumnezeu se dezvoltă în duhul meu. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până în adâncul fiinţei mele, în duhul meu, umplându-mă cu viaţă. Mă umple chiar în momentul de faţă cu viaţă şi putere.

Galateni 6:8 Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească descompunerea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţă veşnică.
Semănând Cuvântul lui Dumnezeu în duhul meu, voi secera viaţă din Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de viaţă şi energie. Sunt plin de acea viaţă şi de acea energie. Ea pulsează şi în afara mea în măsură sporită. Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în miezul fiinţei mele şi mă inundă acolo cu viaţă, cu viaţă explozivă. Viaţa lui Dumnezeu radiază din lăuntrul meu în afară.

Ioan 10:10 Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.
Am viaţa veşnică în mine. O am într-o măsură uriaşă, deplină, măsură ce se revarsă. Duhul meu îşi măreşte capacitatea ca să încapă mai mult şi mai mult din viaţa lui Dumnezeu. Am viaţă din belşug în mine. Am mai multă viaţă decât se poate măsura. Am viaţă care sporeşte din abundenţă. Creşte în mine ca un val. Se umflă şi-mi inundă mintea şi trupul, aducându-mi restaurare şi conservare în fiecare parte a finţei mele. Viaţa de sus curge în mine şi afară din mine ca un râu. Este un râu al vieţii din Dumnezeu, râul vieţii care curge din mine. Viaţa miraculoasă, viaţa neprihănită, viaţa care vine de sus se află în mine. Se dezvoltă în mine şi sporeşte peste măsură, prin Cuvânt şi prin Duh.

Tatăl nostru, Dumnezeu, ne-a arătat calitatea dragostei Lui nemărginite prin faptul că ne-a numit şi considerat FII. Nu suntem recunoscuţi de lume ca FII ai lui Dumnezeu, pentru că lumea nu-L cunoaşte pe Dumnezeu.

Suntem cu adevărat FII ai lui Dumnezeu!!! Nu este foarte clar ce vom fi când Isus va veni, dar suntem siguri că, atunci când vine, VOM FI CA EL, pentru că Îl vom vedea în toată splendoarea Lui.

Sper ca asta să ne ajute să ne curăţim fiinţele noastre, să devenim mai mult ca Isus, în toată sfinţenia şi puritatea Lui.

Da, Tată, sunt de acord cu tot ceea ce Tu zici despre mine. Cine sunt, ce sunt şi tot ce pot face – este PRIN TINE!

Aşa să fie!

Matei 5:9
Ioan 1:12
Romani 8:14-17
Romani 8:19
Romani 9:26
Galateni 3:26
Galateni 4:5-7
Efeseni 1:5
Filipeni 2:15
Evrei 2:10
1 Ioan 3:1,2
Apocalipsa 21:7

Misiunea acestei organizatii este concentrata pe ajutorarea Trupului lui Hristos la ajungerea unei cresteri in revelatia cunostintei ca sunt fii de Dumnezeu

Email: celebration.mission@gmail.com

Website: www.celebrationcity.net

Descarca o copie a cartii “Fiu al lui Dumnezeu” in format PDF prin apasarea butonului de mai jos:

FIU AL LUI DUMNEZEU APLICATIE – Doar Pentru Platforma Android

SUNT MAI MULTE FELURI IN CARE PUTETI DESCARCA APLICATIA “FIU AL LUI DUMNEZEU” PE TELEFONUL SAU TABLETA DUMNEAVOASTRA ANDROID, DAR PENTRU ACUM ENUMERAM DOAR CATEVA DINTRE ELE AICI:

1. Mergeti la aplicatia Play Store in telefonul/tableta dumneavoastra si faceti o cautare dupa cuvantul “Sonship“. Din lista de aplicatii listate, alegeti cea creata de Sanjeev C si apoi instalati-o pe telefon/tableta:

2. Dati click pe butonul de mai jos si va va duce la pagina aplicatiei Sonship de la pagina Google Play si acolo dati click pe butonul de Install: